Társadalmi egyeztetés II.

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1)bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(IX.5.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  Oktatási, Kulturális és Helyi Értéktár Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

 

1. A rendelet hatálya

 1.§

 A rendelet hatálya kiterjed:

- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő szervezetekre, intézményekre, vállalkozásokra, magánszemélyekre,

- az önkormányzat közművelődési intézményére és alkalmazottaira,

- a képviselő-testületre és szerveire

 

2. Az önkormányzat által ellátott közművelődési alapszolgáltatások

 

2.§

 

(1) Az önkormányzat a helyi adottságok figyelembe vételével szervezi a következő alapszolgáltatásokat:

a.) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

b.) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

c.) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.

d.) Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

(2) Az (1)bekezdés b.)pontja szerinti alapszolgáltatás biztosítása érdekében

a.) szervezi és rendezi Kelebia község éves rendezvénynaptára szerinti programokat, állami és önkormányzati ünnepeket,

b.) közreműködik az önkormányzat és a civil szervezetek közös rendezvényeinek lebonyolításában,

c.) A településen élő lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához színteret biztosít,

d.) a helyi társadalom életében meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek tevékenységét támogatja.

(3) Az (1)bekezdés c.)  pontja szerinti alapszolgáltatás biztosítása érdekében

a.) segíti a közösségi művelődési tevékenységen belül az amatőr alkotóműhelyek tevékenységét, az alkotókedv felkeltését és fejlesztését, támogatja szakkörök létrehozását és fenntartását az életkori sajátosságok és eltérő érdeklődési körök figyelembe vételével,

b.) teret, lehetőséget biztosít művelődési, közérdekű közösségek, csoportok alakulására, működésére,

c.) gondoskodik ismeretterjesztő alkalmak szervezéséről.

(4) Az (1)bekezdés d.) pontja szerinti alapszolgáltatás biztosítása érdekében

a.) kulturális értékközvetítőként elősegíti a hagyományok, a művészeti alkotások befogadását és bemutatását, kiállításokat szervez,

b.) ápolja, gyarapítja a helyi nemzeti értékeket.

3. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának formája, módja

 

3.§

 

 • Az önkormányzat fenntartóként a Kelebia József A.u. 91. sz. alatti Sántha Márta Művelődési Házat működteti.
 • A Sántha Márta Művelődési Ház telephelyei:
  • Kelebia Galéria – 6423 Kelebia József A.u. 89.sz.
  • Tanyaház – 6423 Kelebia Vasútföld 27.
 • A Sántha Márta Művelődési Ház költségvetési szerv, feladatát az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően látja el.

4.§

 

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:

 • a településen működő köznevelési és szociális intézményekkel,
 • a településen tevékenységet folytató közművelődési célú társadalmi szerveződésekkel és civil szervezetekkel,
 • az egyházak helyi szervezeteivel.

5.§.

 

 • Az önkormányzat gondoskodik a település lakóinak tájékoztatásáról a közművelődési lehetőségeket illetően.
 • A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja, hogy
 • a közművelődési programok a település hivatalos honlapján (kelebia.hu) megjelenjenek,
 • az önkormányzati fenntartású intézmények, a művelődési ház a programjaikat a település hivatalos honlapján, valamint az egyéb lakossági tájékoztató kiadványokban közzétegyék.

4. A közművelődési feladatok finanszírozása

 

6.§

 

Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

5. Záró rendelkezések

 

7.§.

 

 • Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.
 • Egyidejűleg hatályát veszti a Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 9/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete.

Maczkó József sk.                                         Oltyánné Kozla Erika sk.

Polgármester                                                  jegyző