Társadalmi egyeztetés I.

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§.(1)bekezdés a.)pontjában, 92.§.(2)bekezdés f.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§.(1)bekezdésében, a 29.§ (2)bekezdés e.)pontjában kapott felhatalmazás alapján,

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2018.(I.19.) rendelete 2.sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

 

1.§.
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:                                640,- Ft/adag”

2.§.
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (2)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (2) Az intézményi térítési díj összege napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetében:                                                                                        640,- Ft/ellátási nap”

3.§.
Hatályát veszti a Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 5.§.(2)bekezdése.

4.§.
Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

            Maczkó József sk.                                                     Oltyánné Kozla Erika sk.

            Polgármester                                                              jegyző

Indoklás

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló …../2020.)  rendelet-tervezethez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális ellátások, valamint a gyermekek napközbeni ellátása étkezési térítési díjainak megállapítására a jogszabályok kötelezően alkalmazandó szabályokat tartalmaznak,  a szociális ellátásoknál elsősorban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.27.)Korm. rendelet, valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. A törvény 115.§ (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatás önköltségét. Ezért az önköltségszámítás az alapja a térítési díj megállapításának. A Szent Erzsébet Otthonház vezetője az intézmény 2020. évi költségvetése alapján kidolgozta az általuk biztosított ellátások önköltségét.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1. napjáig állapítja meg, ami év közben egy alkalommal korrigálható.

A szolgáltatási önköltségek az alábbiak szerint alakulnak 2020. évben:

1. idősek otthona: 5060,- Ft/fő/nap
2. szociális étkeztetés: 636,- Ft/adag, kiszállítási költség: 286,-FT/adag
3. házi segítségnyújtás: 1.818,-Ft/óra
4. nappali ellátás: 1.005,- Ft/fő/ellátási nap

Részletes indoklás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 3/2019.(II.28.) rendelet módosításáról szóló  rendelet-tervezethez.

1.§
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 750,- Ft/ellátási nap összegről csökken 640,- Ft/adag összegre. Mivel az intézmény költségvetése csökkentésre került, a csökkentett kiadási előirányzatok alapján 636,- Ft önköltséget számoltunk egy adagra. A javaslat szerint az étel kiszállításának költsége nem emelkedne, az alaprendeletben 190,- Ft/adag összeggel szerepel.

2.§
Az idősek klubjában tartózkodók térítési díjat csak akkor fizetnek, ha étkezést is igénybe vesznek. Ez a szociális étkezés intézményi térítési díjával egyezik meg, vagyis 640,- Ft/ellátási nap.

3.§.
A hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezés az idősek otthonában megállapított jelenleg érvényes 121.650,- Ft/hónap összegű havi térítési díjat törli el figyelemmel arra, hogy havi térítési díj helyett  már csak napi térítési díjat kell megállapítani. A napi térítési díj mértékén nem javasolunk emelni, az a jelenleg hatályos rendelet szerint 4.055,- Ft/ellátási nap.