EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG

Az ellátás célja:
A szociális rászorultság megállapítása egészségügyi szolgáltatás igénybevétele iránt.

Kelebia Község Jegyzője az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg a szociális rászorultságát,

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (2010. évben 34.200 Ft),
- aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2010. évben 42.750 Ft) nem haladja meg, neki és családjának vagyona nincs.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény (továbbiakban Sztv.) 4. §. (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában: család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Sztv. 4. §. (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

A megállapított szociális rászorultság igazolása:

A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt ( a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki.
A bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év.
A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás hatályosságát.
A bizonyítvány annak lejártát megelőzően benyújtható, a kiadásra jogosító feltételek fennállása esetén ismételten kiállítható.
A szociálisan rászoruló személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

Jogszabályi háttér:

Az Sztv. 54. §-a.

Ügyintézés:

Helye: Polgármesteri Hivatal
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
6. számú iroda

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda 8-17 óráig
Péntek 8-12 óráig

Ügyintéző:
Gillányiné Varga Laura
Tel: 06-77/454-201 /13-as mellék
06-77/454-248 /13-as mellék

Az eljárás indul: kérelemre

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy
levélben

Ügyintézési határidő: 5 munkanap

Ügyintézés díja/ illetéke: díj és illetékmentes

Csatolandó iratok:
A családban élők a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről igazolást és a
vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatát.

Letölthető nyomtatvány (PDF), 96kB