Képviselő-testület 22/2007.(XII.21.) rendelete

A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról.

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1)bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. tv. 6.§.(6)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§.

A Bács-Kiskun Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 133/1977/29. VB számú határozatával a "Kelebia, egyhajú virág és tarka sáfrány termőhelye" helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi érték védettségét a képviselő-testület e rendelettel fenntartja.

2.§.

A "Kelebia, egyhajú virág és tarka sáfrány termőhelye" helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése: 1147 m2, helyrajzi száma:0189/2

3.§.

A védettség indoka és célja: a területen található egyhajú virág és tarka sáfrány megőrzése.

4.§

A terület természetvédelmi kezelési feladatait a KEFAG Kiskunsági Erdészeti
-és Faipari Zrt. - mint a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan kezelője- látja el.

5.§.

(1) Ez a rendelet 2oo8. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint 1 példányának a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.

Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző

 

<---VISSZA