Kelebia környezeti állapota

Kelebia Község Polgármesterétől

Kelebia Község környezeti állapota illetékességi területén

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Lakóközösség!

Az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja alapján az alábbi tájékoztatást terjesztem elő a Tisztelt Képviselő-testületnek, a fenti tárgyban.

Egy település környezeti állapotát nagyon sok tényező befolyásolja, határozza meg. Befolyással van rá például az adott társadalom korösszetétele, az egészségügyi- és szociális helyzet, a gazdaság szerkezete, a gazdasági szereplők környezethez való viszonya, a környezettudatos nevelés szerepe és helye az adott közösségben.

Községünk hulladékgazdálkodása:

A szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, kezelésére az Önkormányzatnak több éve a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel, van érvényes szerződése. Az állati hulladék az ATEV Solti telepére kerül elszállításra. A hulladékgazdálkodással összefüggésben megállapítható, hogy a közszolgáltatás bővült és a színvonal emelkedett. Lehetőség nyílt, a szelektív hulladékgyűjtésre (hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvar). A helyi vállalkozások az évenkénti törvényi kötelezettség által rájuk rótt kötelező igénybevételhez szükséges szerződések megkötésénél a helyzet javult. A községi szemétlerakó rekultivációja folyamatban van, de ez sajnos egyre jobban elhúzódik. 2008-ban megépült a korszerű hulladékudvar Kelebia Község területén, amelyhez az idei évben szórt útalapú utat építettek. Ennek a fedezetét, az ISPA programból nyert pénzből valósította meg a konzorcium. A hulladékudvar használatáról a lakosság tájékoztatása a helyi újságon keresztül történt meg. Ennek ellenére sajnos többen mégis a lezárt szeméttelepre szállítják ki a szemetet a hulladékudvar helyett. A hatóságok köteleztek bennünket arra, hogy a régi szeméttelepre történő illegális lerakást akadályozzuk meg. Ezért azt kitábláztuk árokkal körbezártuk, így próbáltuk megakadályozni az illegális hulladéklerakást.

A megoldást talán a lakosság környezeti nevelésének bővítésével kísérelhető csak meg. A szippantott szennyvíz elhelyezése megoldódott jelenleg a Kelebia Kft szállítja el a Pusztamérgesi szennyvíztisztító telepre. A szennyvízhálózat kiépítése folyamatban van, (2011. 07. 20.) az előkészítő munkákat sikeresen lezártuk, a II. fordulóra a pályázatunk támogatást nyert (2011. október 27.), amely a kivitelezésre (szennyvíztisztító telep és csatornahálózat építése) irányul. A tervek szerint várhatónak 2013-ra elkészül a szennyvízhálózat és a telep.

Talajok és vizek:

A talajok és vizek védelmével kapcsolatban megállapítható, hogy a földtani, vízföldtani sajátosságokra tekintettel a település ivóvízellátó vízbázisai nem sérülékenyek. A meglévő kutak és tisztítómű kapacitása a helyben igényelt ivóvíz többszöröse. Ivóvíz minőség javító programban veszünk részt, hogy az Európai Unió előírásainak megfeleljünk. A technológiai változatok kiválasztása megtörtént, engedélyezés alatt áll. Az elvi vízjogi engedélyt rendelkezünk (18786-5-14/2010 sz.). A mielőbbi gyors megvalósítás érdekében a kiskunhalasi térség létrehozta a „Mindennapi Vizünk” projekttársulást, melynek tagjai vagyunk.

 

Közterületek, parkok:

Minden évben jelentős összeget és munkát fordítunk a község területének virágosítására, rendezettségére. Sikeres pályázatot követően a közpark és a sétány valamint a templomkert felújítása megtörtént, a beruházás befejeződött. 2004-ben a játszótéren található összes játékot el kellett zárni a sorozatos rongálások következtében kialakult balesetveszély miatt, a tervek készültek egy új játszótér megépítésére. Ez a játszótér kivitelezése ebben az évben vállalkozói segítséggel megkezdődött, amelynek átadása tavaszra várható. A salakos pálya mellett kerül kialakításra, zárt kerítéssel körül véve. A Sánta Márta Könyvtár és Művelődési Ház mögött pályázati pénzből elkészült egy szép a célnak megfelelő (kisebb rendezvények) tér, amely szorosan kapcsolódik a rendezvénytérhez.

Természetvédelem:

Kelebia Község területe természeti adottságokban igen gazdag. Kelebia területén található szikes és lápi tavak, valamint az itt található védett növényzet és állatvilág a Kőröséri tájvédelmi körzet része. Ezeknek a területeknek a lakossággal való megismertetése elengedhetetlen. Meg kell ismerni mi az, amit védenünk, óvnunk kell. A Farkas László Általános Iskola tanulói részére évente, több ízben szervez különböző programot a környezetvédelem jegyében.

A fentiekben leírtak alapján SWOT-analízisben is összefoglaltuk a község környezeti helyzetét.

 ERŐSSÉGEK
-Kedvező táji és természeti adottságok.
-Környezeti minősége, állapota összességében jó.
-Településrendezési terv elkészült.
-A település hulladékgazdálkodási terve elkészült.
-A település teljeskörű ivóvízellátása megoldott.
-Alacsony zajterhelés.
-Földgázellátás van.
-A szennyvízhálózat és telep kiépítésének előkészülete folyamatban van.

GYENGESÉGEK
-A közüzemi hálózatok elöregedése, hiánya
-Munkalehetőség hiánya.
-Lakosságszám csökkenése.
-A kül- és belterületi infrastrukturális ellátottság aránytalansága.

LEHETŐSÉGEK
-A kedvező környezeti állapot megőrzése.
-Az értékeket képviselő természeti területek megőrzése.
-Gazdaságfejlesztés.
-A turizmus, ÖKO turizmus fejlesztése.
-Pályázati lehetőségek kihasználása.
-Az erdőgazdálkodás ökológiailag fenntartható fejlesztés.
-A biogazdálkodás megvalósítása.
-A település közlekedési struktúrájának a fejlesztése.
-A szelektív hulladékgyűjtés fenntartása.
-A község mélyén rejlő termálvíz bázis.

VESZÉLYEK
-Illegális hulladéklerakók elterjedése.
Kelebia, 2011. november 21.


Maczkó József
polgármester