FŐOLDAL

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2009.(XII.18)

r e n d e l e t e
A magánszemélyek kommunális adójáról.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben állapítja meg a magánszemélyek kommunális adójának összegét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.

Általános rendelkezések

1.§.

E helyi adó bevezetésének célja az önkormányzat bevételeinek gyarapítása annak érdekében, hogy biztosítsa az önkormányzat számára a települési szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, továbbá biztosítsa az önkormányzat településtisztasági és környezetvédelmi céljai eléréséhez, valamint a község infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket.

Adókötelezettség

2.§.

Kommunális adót köteles fizetni az a magánszemély, aki Kelebia illetékességi területén:
a.) építményadó hatálya alá tartozó lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa,
b.) telekadó hatálya alá tartozó telek (belterületi földrészlet) tulajdonosa,
c.) aki nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.

Az adókötelezettség bejelentésének szabályai

3.§.

(1) Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak bevallás benyújtásával jelenti be.
(2) Az adóhatósághoz az adózó bejelenti:
a.) az azonosításhoz,
b.) az adóalap, a mentességek, és kedvezmények, valamint az adó megállapításához szükséges adatokat.
(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást -annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül- az előirt nyomtatványon az adóhatóságnak be kell jelentenie

Az adó mértéke

4.§.

(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, ill. lakásbérleti jogviszonyonként 16.500,-Ft.
(2) Sztipityjárás, Vermesjárás, Szkenderjárás, Négyesjárás, Fődijárás, Vasutföld, Bácsborista területeken adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 7.500,-Ft.

Adómentesség, kedvezmény

5.§.

(1) Alanyi adómentes: akinek az önkormányzat rendszeres szociális segélyt, vagy időskorúak járadékát folyósít, továbbá aki fogyatékossági támogatásban részesül.
(2) Tárgyi adómentes:
- szükséglakás,
- nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
- a telek (belterületi földrészlet),
(3) 50%-os kedvezményre jogosult:
- a 70 éven felüli állampolgár, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
- a komfort nélküli lakás,
- a 40 m2-nél kisebb lakás,

Záró rendelkezések

6.§.

(1) Ezen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 30/2008.(XII.19.) rendelet.

Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző