FŐOLDAL

Képviselő-testület 3/2010. (I.29.) rendelete

A közterületek használatáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kelebia Község Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§.

A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a helyi adottságokra, a lakossági igényekre és a községrendezési szempontokra figyelemmel határozzák meg a közterület rendeletetéstől eltérő használatának (a továbbiakban: közterület használat) szabályait.

2.§

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kelebia község közigazgatási területén- közút kivételével- az ingatlan nyilvántartásban közterületként (pl. tér, park) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészek közhasználatára átadott részére.
(2) A rendelet személyi hatály kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik, illetve amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3.§

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeletetésüknek megfelelően- állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja.

A közterület-használat engedélyezése

4.§

(1) A közterületek rendeletetéstől eltérő használatához közterület használati engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges.

(2) Engedélyt kell beszerezni:
a.) a közterület fölé 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), cég-, cím és hirdetőtábla transzparens, reklámozási célú üzleti védőtető (előtető) és ernyőszerkezet elhelyezésére,
b.) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez,
c.) önálló hirdető-berendezések elhelyezéséhez,
d.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez,
e.) vendéglátó-ipari előkert létesítéshez, kitelepülés céljára,
f.) hatósági jelzéssel nem rendelkező, valamint érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de üzemképtelen jármű tárolásához,
g.) cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,
h.) lakodalmi sátor elhelyezéséhez,
i.) politikai célú közterület használathoz (választási kampány, nagygyűlés stb.),
j.) alkalmi árusításhoz- kivéve a piaci napokat a piactér területére-,
k.) mozgóbolt tevékenységéhez.

5.§

(1) Nem kell engedély:
a.) a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi létesítmények és köztárgyak (tömegközlekedési várakozóhelyiségek, kerékpártároló, szobor, emlékmű, pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, köztisztasággal kapcsolatos berendezések és tárgyak stb.) elhelyezéséhez,
b.) díszítési célú tárgyak (pl. virágkosár, virágláda) elhelyezéséhez,
c.) film- és televízió-felvételhez,
d.) sport- és kulturális rendezvényekhez,
e.) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához.
(2) A közút (járda) nem közlekedési célú igénybevételéhez, különösen a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával, az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezésével kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 6-7/A.§-a szerinti közútkezelői hozzájárulást kell beszerezni.

6.§

Nem adható engedély:
a.) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b.) szexuális áruk forgalmazására,
c.) az eseti rendezvények és kitelepülések kivételével szeszes ital árusítására,
d.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
e.) község-, illetve utcaképbe nem illő berendezések létesítésére.

Az engedély iránti kérelem és az engedély érvénye

7.§

(1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet az 1. melléklet szerinti formában kell benyújtani.
(2) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat Kelebia község polgármestere látja el.
(3) Az engedély
a.) meghatározott idő elteltéig,
b.) megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
c.) visszavonásig érvényes.
(4) A határozott időre szóló közterület- használat legrövidebb időtartama 1 nap, amely időtartam- az engedélyezett időtartam lejárta előtt benyújtható- kérelemre többször meghosszabbítható.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) saját költségén köteles az eredeti állapotot- minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani.

8.§

(1) Az engedélyes a közterületet kizárólag az engedélyben meghatározott célra és módon használhatja, továbbá köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a téli síkosság mentességet biztosítani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni.
(2) Az engedély csak az engedélyest, természetes személy esetén annak családtagját vagy alkalmazottját, jogi személy esetén annak tagját vagy megbízottját jogosítja fel a közterület használatára.
(3) Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a polgármester köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.

A közterület- használati díj mértéke és fizetésének módja

9.§

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A közterület- használati díj (a továbbiakban: díj) mértékét a 2. melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját az engedélyben kell meghatározni.
(2) Az engedélyes a díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet előírásai szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. Járművek tárolásakor a járművek darabszáma, cirkuszi és mutatványos tevékenységnél az előadások száma, lakodalmi sátrak elhelyezésénél a sátrak darabszáma, politikai célú közterület-használatnál a rendezvények száma a mérvadó. A díj megállapítása szempontjából minden megkezdett hónap, nap m2 egésznek számít.
(4) A díjat állandó használat esetén a számla mellékletként csatolt átutalási postautalványon, vagy készpénzben a használat helyszínén azonnal kell megfizetni.
(5) A ki nem egyenlített díjakat bírósági út igénybevételével kell behajtani. Az eljárás megindításáról a jegyző gondoskodik.

Az engedély nélküli használat jogkövetkezményei

10.§

(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére és a közterület- saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő- eredeti állapotának helyreállításra.
(2) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel- kérelmére- a polgármester a közterület-használatot engedélyezheti, azonban- a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően- az engedély nélküli, vagy az eltérő használat időtartama az egyébként fizetendő díj megfizetésére kell kötelezni a használót.

Az engedély megvonása

11.§

(1) Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes
a.) a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy
b.) díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Közterületen a lakosság által kiültetett növényzetre vonatkozó előírások.
12.§.

(1) Az ingatlan előtti közterületre telepítendő növények sem a közlekedés, sem a gyalogosok biztonságát nem veszélyeztethetik. Az útkereszteződésektől 10 méter távolságon belül a járda és az út szegélye melletti zöld sávban fás szárú növény (fa, cserje), valamint 0,5 méternél magasabbra növő lágyszárú növény nem telepíthető.
(2) Fás szárú növényeket (cserjék, fák) az úttest szélétől/szegélyétől 1,5 m-re lehet telepíteni.
(3) A 0,5 méter magasságot meghaladó növényzet telepítését a tulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni a telepítés előtt legalább 15 nappal.
(4) Közterületen a már meglévő és az újonnan telepített növényzet folyamatos gondozása (lombos fák gallyazása, sövényvágás, gyomtalanítás) annak az ingatlantulajdonosnak a feladata, aki előtt a közterület található.
(5) A közterületre kiültetett növény az önkormányzat tulajdonába kerül, azzal az önkormányzat szabadon rendelkezik.
(6) Közterületre haszonnövényt ültetni tilos.
(7) Közterületen lévő fát, cserjét engedély nélkül kivágni tilos. Engedély nélküli fakivágás esetén a szabálysértő köteles a faérték összegét is megfizetni, vagy ezen összegnek megfelelő értékű fát ültetni.

Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása

13.§.

(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, annak használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, ill. személy feladata.
(3) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, a használójának kötelessége.
(4) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét az ingatlan használójának, vagy másnak a tevékenységéből származik. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(5) A tulajdonos, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, a használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása az úttestig terjedően, különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre.
(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségesnek megfelelően naponként többször fel kell hinteni úgy, hogy a síkosság és a síkosság általi balesetveszély megszűnjön. Felhintésre természetes, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(7) A község területén lévő járdák sózása tilos.

Ellenőrzés és szabálysértési rendelkezések

14.§

A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a polgármester a településőr, és hivatal műszaki csoportja útján látja el.

14.§

Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:
- aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja,
- aki a 12-13.§. rendelkezéseit megszegi.

Záró rendelkezések

15.§

E rendelet alkalmazásában:
a.) hirdetőtábla, hirdető-berendezés: minden olyan, a KRESZ-ben, vagy ágazati szabványban nem szereplő berendezés vagy eszköz, amelynek az a célja, hogy a közlekedők figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre,
b.) alkalmi árusítás: legfeljebb 20 napos, általában rendezvénnyel összekötött árusítás.

16.§

(1) Ezen rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használat szabályozásáról szóló 16/2009.(X.2.) rendelet.
(3) A közterület-használati engedélyezésre irányuló, e rendeletben nem szabályozott hatósági eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.


Jogharmonizációs záradék

17.§.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző

Kérelem közterület-használat engedélyezése iránt

Közterület használati díj