VÉDELEMBE VÉTEL

A gyámhatóság a gyermek védelembe vételét rendeli el:
- ha a Gyermekjóléti Szolgálat nem tud segíteni,
- ha a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét a család nem akarja elfogadni, DE feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése a családi környezetben azért biztosítható.

Kötelező megindítani a védelembe vételi eljárást a Gyermekjóléti szolgálat és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv 17.§(2) bekezdésében felsorolt szervek jelzésére.

A Gyermekjóléti Szolgálat javaslatában
- nyilatkozik az alapellátás eredménytelenségének okáról,
- a szülő és a gyermek együttműködési készségéről,
- adatlapot, környezettanulmányt, gondozási tervet küld,
- véleményt nyilvánít a veszélyeztetettség okáról,
- kirendelendő családgondozó személyére javaslatot tesz,
- javaslatot tesz a jegyzői intézkedés mikéntjére.

Az eljárás menete:
1) A gyermek vonatkozásában az oktatási intézménytől, védőnőtől javaslat bekérése.
2) Tárgyalás keretében: szülő, gyermek, gondozó meghallgatása, cselekvőképtelen gyermeké is, ha ítélőképessége birtokában van.
3) Iratok áttanulmányozása.
4) Határozathozatal:
a) az eljárás megszüntetéséről,
b) védelembe vételről, ennek keretében: családgondozót kell kirendelni és felhívni őt, hogy az egyéni gondozási-nevelési tervet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belüli – a gyermekkel és a szülővel együtt – elkészítésére.
c) A védelembe vétellel egyidejűleg, szükség esetén kötelezi a szülőt, (Gyvt. 68.§ (3) a)-g) pont) hogy:
- folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, illetve a Kt. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást,
- gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,
- gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.
- Kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál - a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát,
- Intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről.
- Magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében.
- Figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására.

A védelembe vétel felülvizsgálatát kezdeményezheti:
a) kirendelt családgondozó,
b) korlátozottan cselekvőképes gyermek,
c) szülő vagy más törvényes képviselő.
d) Vagy hivatalból indul (ha a határidő letelt).

Az eljárás menete:
1) A gyermek vonatkozásában az oktatási intézménytől, védőnőtől javaslat bekérése.
2) Meghallgatás tárgyalás keretében.
3) Az írásban készült Gyermekjóléti Szolgálat jelentésének áttanulmányozása.
4)Határozathozatal, melyben rendelkezni kell:
a) a védelembe vétel fenntartásáról:
- a következő felülvizsgálat határidejéről,
- az új egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésére vonatkozó felhívásról határidő megjelölésével.
- Gyvt. 68.§-a (3) bekezdésének a)-g) pontja alapján elrendelt újabb intézkedésekről.
b) vagy megszüntetéséről, ha a családgondozás:
- eredménytelen volt,
- eredményes volt, a védelembe vétel és a veszélyeztetési okok megszűntek,
A védelembe vételt megszűnik a gyermek nagykorúvá válásával.

Fontos, hogy ha időközben megváltozik a jegyző illetékessége, a családgondozót határozattal kell felmenteni és át kell tenni az illetékessé vált jegyzőhöz az iratokat, aki soron kívül megvizsgálja a védelembe vétel fenntartásának szükségességét.

A családgondozót fel kell menteni
a) ha alkalmatlan,
b) ha fontos okból ezt a családgondozó maga kéri,
c) utólag olyan akadály keletkezik, amely miatt nem tudja ellátni a feladatát.

A családgondozót el kell mozdítani:
a) ha kötelezettségét nagymértékben elhanyagolja,
b) ha jogaival súlyosan visszaél.

Az eljárás jogi alapjai:
- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17 § (2) bekezdés, 68-69. §,
- 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 84-91.§

A gyámhatósági eljárás költségeit az eljáró szerv viseli. A gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli.

Az ügyintézés helye: Kelebia, Ady E. u. 114. 4. szoba (Tel.:77/454-201)